Tagasiside või küsimus

InterEST lastelaagri kodukord

  1. Noor peab ise tahtma tulla laagrisse ning laagritegevustest osa võtta. 

  2. Noor on laagris osavõtlik, abivalmis, rõõmsameelne, sõbralik ja aus. 

  3. Laagri tegevused viiakse läbi eesti keeles.

  4. Noor on kohustatud täitma kodukorda, päevakava ja kasvataja korraldusi. 

  5. Laagrisse registreerimine toimub eeltäidetud ning lapsevanema/eestkostja poolt täidetud elektroonilise registreerimisvormi põhjal. Muudatuste või täienduste puhul palume sellest esimesel võimalusel laagri korraldajatele e-maili teel teada anda (laager@interest.edu.ee).

  6. Laagrisse saabumisel palume laagrilise saatjal allkirjastada osalejakaart, mille oleme täitnud laagrisse registreerimisel saadud infoga.

  7. Haigusnähtudega noori laagrisse vastu ei võeta. 

  8. Ravimite või erihoolduse vajadus peab kajastuma lapsevanema/eestkostja täidetud elektroonilisel registreerimisvormil. Noor peab olema laagris võimeline ise võtma endale vajalikke ravimeid ning teadma nende õige manustamise koguseid ning sagedusi. 

  9. Kui noorele tuleb järele keegi teine kui lapsevanem/eestkostja, on vajalik sellest ette teatada osalejakaardil või vabas vormis e-kirjaga (laager@interest.edu.ee).

  10. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud. Koos rühmaga laagrikohast väljaspool teedel liikudes tuleb noorel järgida tähelepanelikult kasvataja korraldusi, samuti liiklusohutuse- ja ettevaatusabinõusid. 

  11. Alkoholi, tubakatoodete ja mõnuainete kaasatoomine ja tarbimine on laagris rangelt keelatud. Nimetatud ainete leidmise korral informeeritakse korrakaitseorganeid ja saadetakse noor laagrist koju, tema laagrikoha tasu ei tagastata. 

  12. Suplemine toimub ainult koos oma rühmaga ettenähtud ajal ja kasvatajate järelvalvel. 

  13. Tule tegemine kasvataja loata ja juuresolekuta ei ole lubatud. 

  14. Laagri toitlustamine toimub eraldi neli korda päevas vastavalt graafikule (jälgime, et toidukordade vahe ei ületaks 4 tundi). 

  15. Laagrilised majutuvad jagatud tubades. Teistes tubades viibimine on keelatud. Vabas õhus (palliplatsidel, terrassidel jm) on noortel võimalus ühiselt vaba aega veeta. 

  16. Iga noor vastutab oma toa ja isiklike asjade korrashoiu eest. Olmeprügi kogutakse majutuskohas prügikasti ning paber, papp ja plasttaara eraldi kogumiskottidesse. Kasvatajatel on õigus tubade puhtust kontrollida ning vajadusel nõuda toa korrastamist. 

  17. Tubadest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud. 

  18. Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel teavitada laagri personali ja koguneda instrueerimisel kokkulepitud kohta. 

  19. Laagri üritused on mõeldud kõigile laagrilistele osalemiseks.

  20. Igaüks hoiab oma asju hoolikalt. Laagri korraldajad ei vastuta kaasa võetud mobiiltelefoni, raha ja väärisesemete eest.

  21. Laagrisse ei lubata kaasa võtta suuremaid tehnikavahendeid, mängukonsoole ja arvuteid. 

  22. Mobiiltelefonide ja nutiseadmete kasutamine toimub kokkuleppel kasvatajaga piiratud aja jooksul. Laagri päev on sisustatud põnevate tegevustega ja nutiseadmete kasutamiseks puudub vajadus, laagritegevuste ajal antakse vajadusel telefonid kasvatajatele hoiule. 

  23. Kasutatud töövahendid, mänguasjad ja spordivahendid viiakse tegevuste lõppedes tagasi omale kohale. 

  24. Laagris on keelatud on vägivaldne käitumine ja ropendamine/sobimatu keelekasutus. 

  25. Siesta on puhketund, mis on ette nähtud puhkuseks (ja soovijatele uinakuks). Sel ajal ei ole lubatud lärm, pallimängud ja ringijooksmine ööbimismajade läheduses. 

  26. Laagri varasse suhtutakse heaperemehelikult. Kõik laagrilise poolt rikutud, soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka mööbel, aknad, uksed, seinad, toidunõud, spordivahendid, telk jm) tuleb lapsevanemal/eestkostjal asendada, kinni maksta või remontida. 

  27. Kui laagriline lahkub omal soovil või kodukorrast mittekinnipidamise tõttu laagrist varem, siis laagri eest tasutud summa tagastamisele ei kuulu. 

  28. Noortelaagris on öörahu kell 23:00-8:00. 

  29. Kõrvalistel isikutel on keelatud laagri ajal viibida laagri territooriumil. 

  30. Vaidlused ja arusaamatused lahendatakse kasvatajate poolt kaasates intsidendi osapooled. Rahuldavale kokkuleppele mitte jõudes kaasatakse laagrijuhataja ja/või lapsevanemad. 

  31. Kodukord võib täieneda/muutuda.